Firma LES CAMPEOLES
Handvest ter bescherming van de persoonsgegevens van klanten en aanverwant

Artikel 1 - Onderwerp

De Firma LES CAMPEOLES, BV met een kapitaal van € 11 606 704,71, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer: 327 438 560, Hoofdzetel: 15 rue du Faubourg Montmartre – 75009 Parijs (hierna aangeduid als “de Firma”), biedt via haar website (hierna aangeduid als “Website” of zowel in het enkelvoud als in het meervoud als "Site(s)"), via haar catalogus (hierna aangeduid als “de Catalogus”) en telefonisch Accommodaties en Staanplaatsen op campings te huur aan, zowel in Frankrijk als in het buitenland (hierna aangeduid als de “Campings”).

In het kader van haar activiteit verzamelt de Firma persoonsgegevens bij de betreffende personen die potentiële klanten en de reizigers (klanten van de Firma, klanten van een tour operator, rechthebbenden van een ondernemingsraad en hun begeleiders) zijn, en die overwegen om een verblijf te reserveren of een verblijf gereserveerd hebben op een accommodatie of staanplaats die bij de Firma gehuurd zijn.

Voor de reizigers zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van hun reservering, voor de betaling van de huurprijs, voor hun ontvangst op de camping (met afgifte van een geldig identiteitsbewijs voor elke reiziger), voor betaling van de borgsom, voor betaling ter plaatse van de toeristenbelasting en van eventuele diensten die de camping aanbiedt, voor het beheer van hun verblijf en meer in het algemeen voor het beheer van de zakelijke relatie van de Firma en voor de uitvoering van statistische analyses.

Wanneer reizigers weigeren om één of meerdere persoonsgegevens door te geven, of wanneer bovenvermeld identiteitsbewijs ontbreekt, dan kan de Firma mogelijk de reservering niet behandelen en/of de reiziger niet op de camping ontvangen.

Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de interne diensten van de Firma, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens, en kunnen doorgegeven worden aan haar partners en onderaannemers die daartoe door de firma naar behoren gemachtigd zij, zoals de hostingdienstverlener van de Website en de leveranciers van IT-onderhoudsdiensten, de reserveringscentrale Etapes André Trigano, de dienstverlener van de online betalingen, de marketing-dienstverleners of aan wettelijke autoriteiten die daarom vragen.

Met haar benadering om te voldoen aan Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 genaamd Algemene Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna “de Verordening” genoemd, heeft de Firma de bepalingen opgesteld van onderhavig Handvest met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van de betreffende personen.

Deze bepalingen kunnen in de loop van de tijd aanpassingen ondergaan; op de Website kunt u de meest recente versie ervan terugvinden.

Artikel 2 – Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de betreffende personen zijn gegevens die verzameld worden door de Firma, en het betreft voornamelijk de identificatiegegevens, de gegevens die op het formulier staan, de gegevens voor het creëren van een persoonlijke account op de Website en gegevens die nodig zijn voor een goed gebruik van de Website en de veiligheid daarvan.

Deze gegevens worden direct aan de Firma doorgegeven, door de betreffende personen of op één van de volgende manieren:

* Door op de Website te surfen

* Door het Reserveringsformulier in te vullen dat door de Klant op de Website naar behoren ingevuld is, en dat de Firma verbindt vanaf het moment dat dit formulier of elk ander gelijksoortig document, uitdrukkelijk schriftelijk door de Firma geaccepteerd is, (hierna na aanvaarding aangeduid als het “Reserveringsformulier”); en indien van toepassing door online een transactie uit te voeren;

* Door de te printen versie van het Reserveringsformulier in te vullen, en door het ingevulde formulier per post of per e-mail naar de Firma te retourneren;

* Door te bellen naar de reserveringscentrale van de Firma;

* Door te bellen naar één van de Campings;

* Door deel te nemen aan spelletjes en wedstrijden

* Bij de receptie van één van de Campings

* Op de stand van een beurs

Het Reserveringsformulier van de Website of de te printen versie ervan, dat door de Klant ingevuld is, verbindt de Firma vanaf het moment dat dit formulier of elk ander gelijksoortig document, uitdrukkelijk schriftelijk door de firma geaccepteerd is, en indien van toepassing door online een transactie uit te voeren.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen eveneens aan de firma doorgegeven worden door derde partijen waarvan de betreffende personen klanten of rechthebbenden zijn.

Door ons deze persoonsgegevens te geven, verbinden de betreffende personen of derde partijen zich ertoe dat zij deze gegevens correct, naar waarheid, bijgewerkt en volledig doorgegeven hebben. De Firma kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden die de doorgegeven informatie kan bevatten.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door de Firma verwerkt in de hieronder beschreven gevallen:

* De verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen met de Firma of voor de naleving van een wettelijke verplichting waar de Firma aan verbonden is. Dit is het geval bij het huren van een accommodatie of van een staanplaats voor personen met een verblijf in het openlucht-hotelwezen. Het betreft identificatiegegevens van de Klant voor het versturen van de overeenkomst, voor de uitvoering ervan, en voor de tevredenheidsenquête aan het eind van het verblijf en, indien van toepassing, Creditcardgegevens van de Klant.

* De verwerking is nodig voor het waarborgen van de vitale belangen van de betrokken personen tijdens hun verblijf bij voorvallen op de locatie (weerswaarschuwingen…). Dit betreft de gegevens mobiel telefoonnummer en kenteken van het voertuig van de reiziger.

* De verwerking wordt gedaan in het rechtmatig belang van de Firma. Dit is het geval bij het versturen aan de klanten van marketinginformatie over aanbiedingen van de Firma. Dit betreft met name de gegevens postadres en emailadres van de Klant.

Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens zoals bepaalde cookies, vraagt de Firma aan de betrokken personen om hiervoor toestemming te geven, met de mogelijkheid om deze toestemming op een later moment weer in te trekken indien zij dit wensen

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestand dat op een computer, tablet of mobiel apparaat wordt opgeslagen wanneer u op internet surft. De cookies laten aan de Website toe om uw browser te herkennen. Ze worden voornamelijk gebruikt om uw keuzes en voorkeuren te onthouden. Ze veroorzaken geen enkele schade aan uw apparaat. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de inhoud die u raadpleegt, personaliseren.

Welke soorten cookies worden er door Campéole gebruikt?
We gebruiken 3 soorten cookies: verplichte (noodzakelijk voor de goede werking van de site), functione;e (om het gebruik van de site te analyseren en de prestaties ervan te verbeteren) en voor marketing (gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties te sturen). Deze cookies worden standaard geactiveerd als u op de knop "Ik ga akkoord" klikt of wanneer u op Campéole surft.

Opmerking: Als u bepaalde advertentiecookies weigert, betekent dit niet dat u geen online advertenties meer ziet. Dit zal eenvoudig resulteren in de aanwezigheid van advertenties die niet langer gebaseerd zijn op uw voorkeuren en gebruikersgedrag en dus minder relevant zijn voor u.

Hoe uw keuze i.v.m. cookies beheren?
U kunt de registratie van cookies op uw apparaat toestaan of weigeren dankzij de instellingen van uw internetbrowsersoftware. De configuratie van deze parameters verschilt naargelang de browser. U kunt meestal gedetailleerde instructies vinden in het Help-menu van uw browser of door de onderstaande links te volgen:

Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari™: http://support.apple.com/nl-nl
Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Artikel 3 – Bescherming van de persoonsgegevens
Voor de verschillende verwerkingen van de persoonsgegevens die in onderhavig Handvest besproken worden:

* Beperkt de Firma de toegang tot deze gegevens uitsluitend tot haar medewerkers die met deze verwerking belast zijn en tot haar partners: Moederbedrijf, zusterbedrijven en onderaannemers, die allemaal gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, en waarbij deze gegevens altijd bewaard worden in een lidstaat van de Europese Unie;

* Beschermt de Firma deze gegevens via gepaste organisatorische en technische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, tegen vernietiging en tegen accidentele of kwaadaardige wijziging;

* Vernietigt de Firma deze gegevens, of maakt ze voor statistische doeleinden anoniem, ten laatste aan het eind van een kalenderjaar na 3 (drie) jaar van contactonderbreking tussen de firma en de betrokken personen, tenzij een andere termijn is overeengekomen via elke passende weg. De gegevens met betrekking tot de creditcard omtrent de transactie op afstand die tot stand is gekomen in het kader van de Overeenkomst worden uitsluitend voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de transactie bewaard. Er wordt opgemerkt dat met inachtneming van de bepalingen van de Code Monétaire et Financier, het nummer van de betaalpas en de geldigheidsdatum tot 15 maanden als bewijs bewaard kunnen worden, voor het behandelen van eventuele klachten van de houders van de betaalpassen. Bovendien kunnen alle gegevens die een bewijs kunnen vormen voor een recht of een overeenkomst, of die bewaard worden voor de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen, gearchiveerd worden, en hiertoe bewaard worden in overeenstemming met de wettelijke geldende bepalingen.

Article 4 – Uitoefening van de rechten van de betreffende personen
De bepalingen hieronder zijn door de Firma opgesteld met als doel om de personen die betrokken zijn bij onderhavig Handvest, in overeenstemming met de Verordening, hun rechten te kunnen laten uitoefenen op hun persoonsgegevens (recht op inzage, recht op wijziging, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht op verzet).

Om één van deze rechten uit te oefenen, moet de betreffende persoon zich richten tot de Firma, die verantwoordelijk is voor de verwerking die in onderhavig Handvest besproken wordt:

* Per post naar het volgende adres:

Les Campéoles

Droits sur les données personnelles (rechten m.b.t. de persoonsgegevens)

15 rue du Faubourg Montmartre

75009 Parijs (Frankrijk)

* Per e-mail naar het volgende adres: droits_sur_les_donnees_personnelles@campeole.com

* Door uw voornaam, achternaam, postadres, indien mogelijk telefoonnummer, vast of mobiel, en indien mogelijk e-mailadres door te geven waar u eventueel op te bereiken bent, met name wanner er extra uitleg nodig is omtrent uw verzoek;

* Door aan te geven welk recht of welke rechten de betreffende persoon wil uitoefenen;

* Door een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart of een kopie van uw paspoort bij te voegen.

De Firma, of één van diens leveranciers die uit haar naam handelen, zal ontvangst van het verzoek bevestigen, en zo snel mogelijk een antwoord geven en in ieder geval binnen één maand met ingang van ontvangst van het verzoek, behalve in bijzondere omstandigheden die voorzien zijn in de Verordening waarin deze termijn verlengd kan worden tot twee maanden.

Bovendien kan elke betrokken persoon bij de CNIL, de Franse toezichthoudende autoriteit ter bescherming van persoonsgegevens, een klacht indienen via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Laatst bijgewerkt op 03/07/2018

Onze selectie vakanties

Camping Plage Sud

Biscarrosse-Plage, Aquitanië

Camping Navarrosse

Biscarrosse, Aquitanië

Camping Clairefontaine

Royan, Charante-Maritime

Camping La Grande Côte

La Barre-de-Monts, Vendee

Voor al je kampeerwensen kun je terecht bij Campéole!